NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE - LIÊN HOAN “VŨ KHÚC SÂN TRƯỜNG”